Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Kentekenscan.nl. Kentekenscan.nl is een label van OMG/Netdirect B.V. Kentekenscan.nl is gevestigd aan de Atoomweg 63, 3542 AA in Utrecht (Nederland).Artikel 1: Definities
Binnen deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud:
1.1 Algemene voorwaarden: Deze zijn van toepassing op de relatie tussen Kentekenscan.nl en de gebruiker.
1.2 Gebruiker: De individuele consument die de website bezoekt en gebruikmaakt van de aangeboden diensten.
1.3 Diensten: De dienstverlening op de website, die bestaat uit het verstrekken van gedetailleerde voertuiginformatie in de vorm van een rapport.
1.4 Vergoeding: Het bedrag dat de gebruiker verschuldigd is voor de verleende dienst.Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van gebruik van de website en diensten, inclusief eventuele aanbiedingen van Kentekenscan.nl aan de gebruiker. Door de website en diensten te gebruiken, accepteert de gebruiker de geldigheid van de algemene voorwaarden.
2.2 Kentekenscan.nl behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of bij te voegen.
2.3 Als enige bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Kentekenscan.nl een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, met inachtneming van de intentie van de nietige/vernietigde bepaling, in de mate van het mogelijke.Artikel 3: Aanbod
3.1 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden plaatsvindt, zal dit expliciet worden aangegeven in het aanbod.
3.2 Kentekenscan.nl kan geen absolute zekerheid geven over de aard of inhoud van de gegevens in het rapport. Eventuele onnauwkeurigheden of fouten in het aanbod van Kentekenscan.nl zijn niet bindend en kunnen voorkomen.
3.3 Kentekenscan.nl kan geen enkele garantie bieden met betrekking tot de geschiktheid van de informatie op de website of in de rapporten voor het beoogde doel van de bezoeker. Alle informatie, producten en diensten worden verstrekt in hun actuele staat, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de kwaliteit, bruikbaarheid voor een specifieke intentie of andere aspecten.Artikel 4: Website
4.1 De website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan gebruikers.
4.2 Kentekenscan.nl bezit alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de websites. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd, aangepast of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kentekenscan.nl.
4.3 Alle rechten met betrekking tot de volledige inhoud van de website, inclusief auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, blijven exclusief eigendom van Kentekenscan.nl. Het gebruik van de website en de bijbehorende inhoud is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciƫle doeleinden.
4.4 De websites bevatten verwijzingen (zoals hyperlinks, banners of buttons) naar websites van derden. Kentekenscan.nl heeft geen controle over deze websites.
4.5 Kentekenscan.nl behoudt zich het recht voor om de website (tijdelijk) uit te schakelen of te beperken zonder dat gebruikers hierdoor enig recht op compensatie van schade verkrijgen van Kentekenscan.nl.
4.6 Zonder voorafgaande aankondiging behoudt Kentekenscan.nl het recht om op elk moment de informatie op de website te wijzigen, inclusief de tekst van deze disclaimer.Artikel 5: Kentekenscan.nl
5.1 De informatie die Kentekenscan.nl verstrekt, is verkregen van derden en wordt niet gecontroleerd op precisie of volledigheid. Kentekenscan.nl biedt geen garantie voor de juistheid van de verstrekte informatie.
5.2 Via de website Kentekenscan.nl.nl biedt Kentekenscan.nl informatie aan over voertuigen die specifiek zijn gespecificeerd door de gebruiker. Voor toegang tot Premium-informatie wordt er een vergoeding in rekening gebracht aan de gebruiker door Kentekenscan.nl.
5.3 De Premium-informatie wordt door Kentekenscan.nl verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor de benodigde apparatuur om de afgesproken dienstverlening te ontvangen.Artikel 6: Privacy
6.1 De verstrekte persoonlijke gegevens van bezoekers kunnen op diverse manieren worden ingezet. Primair worden de gegevens verwerkt om een contract af te sluiten met Kentekenscan.nl. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden door Kentekenscan.nl of onze partners. Informatie of aanbiedingen van samenwerkingspartners zullen rechtstreeks door de desbetreffende partner met u worden gedeeld. De herkomst van uw persoonsgegevens zal echter traceerbaar zijn naar Kentekenscan.nl. Door het verstrekken van persoonlijke gegevens stemt u in met deze doeleinden.
6.2 Kentekenscan.nl zorgt ervoor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De voorwaarden uiteengezet in het Privacy Statement dat beschikbaar is op de website, zijn van kracht met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en andere verzamelde gegevens door Kentekenscan.nl, evenals de vertrouwelijke informatie die via de website wordt verspreid.Artikel 7: Aansprakelijkheid Kentekenscan.nl
7.1 Kentekenscan.nl is slechts aansprakelijk voor het opnieuw uitvoeren van de betreffende dienst(en) in geval van eventuele tekortkomingen. Indien Kentekenscan.nl niet in staat is om de dienst opnieuw uit te voeren, is de verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan de bezoeker in rekening is gebracht voor de desbetreffende dienst.
7.2 Ondanks deze bepaling is Kentekenscan.nl niet aansprakelijk indien de schade voortvloeit uit opzettelijk gedrag, ernstige nalatigheid en/of verwijtbaar handelen van derden die Kentekenscan.nl heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens is Kentekenscan.nl niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van onjuist of ongepast gebruik door de gebruiker.
7.3 Elke claim voor compensatie komt te vervallen na een periode van 12 maanden na het incident dat de schade heeft veroorzaakt, tenzij Kentekenscan.nl binnen deze termijn aansprakelijk is gesteld.Artikel 8: Overmacht
8.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht begrepen, naast wat daaronder in de wet en rechtspraak wordt verstaan, elke externe factor, voorzien of onvoorzien, waar Kentekenscan.nl geen controle over heeft en waardoor Kentekenscan.nl niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht in de meest recent gedeponeerde uitgave of de uitgave die van toepassing was op het moment van het aangaan van de overeenkomst.
9.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Utrecht.Versie juli 2023

© 2024 Kentekenscan.nl.
Alle rechten voorbehouden.